logo2
Statut

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej

w Pabianicach

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

$1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach zwaną dalej OSP.

$2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 r poz. 855. – tekst jednolity), oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, a także na podstawie niniejszego statutu.

$3

Siedzibą OSP jest miejscowość Pabianice ul. Jutrzkowicka 85/87

$4

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

$5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

$6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

$7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacji według wzorców określonych w odrębnych przepisach.

$8

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.


 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

$9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1.       Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2.       Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3.       Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4.       Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej oraz rozrywkowej.

5.       Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6.       Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

$10

Zadania i cele wymienione w $9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1.       Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.

2.       Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.

3.       Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4.       Przeprowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego dla członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5.       Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6.       Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

7.       Prowadzenie innych form działalność mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

$11

1.       Członkami stowarzyszenia OSP mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.       Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem, działająca w stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela.

$12

Przyjęcie na poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu pisemnej deklaracji z wyjątkiem członka honorowego.

$13

Członkowie OSP dzielą się na:

·         Członków czynnych,

·         Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

·         Wspierających,

·         Honorowych.

$14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską, i złożyła przyrzeczenie następującej treści ”W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”. 

$15

Członkiem drużyny może zostać:

1.       Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.       Małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych na podstawie złożonego przyrzeczenia, bez uprawnień w zakresie biernego i czynnego prawa wyborczego.

3.       Zasady MDP określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd OSP.

$16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.

Członek wspierający ma prawo:

1.       Uczestniczyć – z głosem doradczym – w statutowych władzach stowarzyszenia.

2.       Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członek wspierający jest zobowiązany do:

1.       Regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

2.       Przestrzegania statutów, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.

$17

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zgromadzenie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

$18

Członkowie czynni i honorowi oraz członkowie młodzieżowych drużyn p. poż. Mają prawo:

1.       Wybierać i być wybierani do władz OSP – z zastrzeżeniem $15 pkt. 2

2.       Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu – z zastrzeżeniem $15 pkt. 2

3.       Wysuwania postulatów i wniosków do władz OSP

4.       Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP

5.       Używać munduru i odznak:

$18 a

1.       Członkowie drużyny są zobowiązani:

a.       Osiągać dobre wyniki w nauce

b.       Wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków

c.       Przestrzegać postanowień Statusu OSP, regulaminu MDP oraz uchwał i postanowień zarządu OSP

d.       Troszczyć się o dobre imię OSP i drużyny oraz przejawiać dbałość o powierzony im sprzęt i urządzenia

e.       Aktywnie uczestniczyć w zbiórkach drużyny i szkoleniu pożarniczym, brać czyny udział w działalności macierzystej OSP

$19

Do obowiązku członka czynnego należy:

1.       Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP

2.       Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał OSP

3.       Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym

4.       Dbać o mienie OSP

5.       Regularnie opłacać składki członkowskie

$19a

Do obowiązków członka honorowego należy:

1.       Uczestniczyć w działalności OSP

2.       Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał OSP

3.       Dbać o mienie OSP

$20

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

$21

Członkostwo ustaje na skutek:

1.       Dobrowolnego wystąpienia z OSP

2.       Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu

3.       Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 roku

4.       Likwidacji OSP

5.       Śmierci

6.       Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym

7.       Pozbawienie członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz OSP, która członkostwo nadała

$22

Wykluczenie i skreślenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w $18 i 19 niniejszego statutu.

$23

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

 


 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

$24

Władzami OSP są:

1.       Walne zebranie,

2.       Zarząd OSP,

3.       Komisja rewizyjna.

 

1.       WALNE ZEBRANIE

$25

Walne zebranie jest najważniejszą władzą w OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 6-9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

$26

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1.       Podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu OSP,

2.       Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,

3.       Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

4.       Ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o zmianie.

5.       Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,

6.       Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

7.       Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,

8.       Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,

9.       Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,

10.   Wybieranie delegowanie członków OSP w skład władz Związku OSP RP.

$27

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcia na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

$28

Kadencja władz wynosi 5 lat, a zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz na rok.

$29

Zwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

$30

Nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez zarząd OSP:

1.       Z własnej inicjatywy

2.       Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej OSP

3.       Na żądanie ½ liczby członków OSP

4.       Na żądanie Związku OSP Rzeczpospolitej Polski

$31

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

$32

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości i zmiany statutu i rozwiązania OSP podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej ½ wszystkich członków.


$33

W razie nieodbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zebrane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

$34

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B.      ZARZĄD

$35

1.       Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

2.       Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

$36

Do zadań zarządu należą:

1.       Reprezentowanie interesów OSP

2.       Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania

3.       Zwoływanie walnego zebrania

4.       Niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organy nadzorującego o zmianie statutu

5.       Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu wyboru bądź wprowadzenia zmian.

6.       Udzielanie wyjaśnień do organu nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.

7.       Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.

8.       Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.

9.       Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP

10.   Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

11.   Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

12.   Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP z przydzielonych ich zadań.

13.   Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

$37

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

$38

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej.

$39

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, rozstrzygam przewodniczący obrad.

$40

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

$41

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:

1.       Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.

2.       Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

3.       Czuwanie na przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

4.       Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

5.       Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

6.       Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

7.       Opracowanie opinii i wniosków w sprawie ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

$42

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może zastosować następujące wyróżnienia:

1.       Pochwałę ustną.

2.       Pochwalę w rozkazie naczelnika straży.

3.       Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.

4.       Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

$43

Za niewłaściwe wykonanie obowiązków operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1.     Upomnienia ustne.

2.     Nagana w rozkazie naczelnika straży.

3.     Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.

 


 

C.      KOMISJA REWIZYJNA

$44

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1.     Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

2.     Składania na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

3.     Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

4.     Wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

$45

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu członków Komisji Rewizyjnej.

$46

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

$47

Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 2/3 swego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

$48

Majątek OSP powstaje z:

1.       Składek członkowskich.

2.       Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.

3.       Dochodów z majątki i imprez.

4.       Ofiarności publicznej.

5.       Wpływów z działalności gospodarczej.

$49

OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.


 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

$50

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

$51

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

$52

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

$53

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.

$54

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.