logo2
RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach (adres: ul. Jutrzkowicka 85/87, 95-200 Pabianice W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio w siedzibie OSP, poczty lub za pomocą adresu e-mail: osppabianice@gmail.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych jednostki (w tym działalności operacyjnej) oraz w celach promocyjnych (na stronach internetowych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ? w przypadkach przewidzianych prawem ? prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Retinal biometrics technology with man’s eye digital remix

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach

§ 1.
1. Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach odbywa się w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
§ 2.
1. Administratorem danych przetwarzanych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego jest Zarząd Ochotniczej Straż Pożarnej w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Jutrzkowicka 85/87.
§ 3.
1. System monitoringu wizyjnego obejmuje budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach oraz teren wokół niego.
2. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  • kamer rejestrujących obraz
  • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
  • stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu,
  • aplikacji na telefon komórkowy umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.
3. Kamery systemu monitoringu umieszczone są wewnątrz i na zewnątrz budynku
4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach
5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
7. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 3 (trzech) miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5.

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest za pomocą tablicy z piktogramem kamery umieszczonej przy wejściu do budynku.

§ 6.

1. Osobami upoważnionymi do dostępu i obserwacji obrazu rejestrowanego przy użyciu monitoringu są: zarząd OSP Pabianice, administrator systemu monitoringu OSP Pabianice, osoby posiadające upoważnienie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach.


§ 7.

1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.
2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach.

3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Prezesa OSP w Pabianicach z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia sporządzenia zapisu.

5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.